Ajuts en matèria d’habitatge per fer front a la crisi del Covid19

Ajuts en matèria d’habitatge per fer front a la crisi del Covid19

Degut a l’actual situació de crisi
sanitària com a conseqüència de la pandèmia del Covid19, s’han posat a
disposició de la ciutadania tot un seguit de mesures en matèria
d’habitatge per fer front a aquesta situació.

En primer lloc, recordar que a partir de la segona quinzena de maig
està previst que es pugui obrir la convocatòria ordinària d’ajuts de
lloguer per l’any 2020. Així mateix, recordar que ja des de fa unes
setmanes ja està oberta l’ajut al lloguer 2020 per a majors de 65 anys,
sempre i quan haguessin demanat també l’ajut el 2019.

Per altra banda, tenint en compte la situació d’excepcionalitat que
estem vivint, també s’ha aprovat un nou programa d’ajudes destinades a
les persones afectades per la crisi del COVID-19, i que com a
conseqüència d’aquesta es trobin en una situació sobrevinguda de
vulnerabilitat econòmica i social i amb greus dificultats per fer front
al pagament del lloguer que restarà oberta fins el proper 30 de setembre de 2020.

Ajuts COVID:

1.- Beneficiaris. Si ets titular d’un contracte
d’arrendament i et trobes en dificultats per pagar totalment o part de
la renda de lloguer perquè has vist reduïts els seus ingressos a causa
de la pandèmia del COVID 19, o bé, necessites ajuda per cancel·lar total
o parcialment el microcrèdit sol·licitat pel pagament del lloguer pots
demanar l’Ajut Covid-19.

En cas que siguis arrendatari però tu o un dels membres de la unitat
familiar sigueu propietaris o usufructuaris d’un altre habitatge, o bé,
disposeu de recursos econòmics suficients no podreu sol·licitar aquesta
ajuda.

2.- Requisits principals. Per demanar-la, has de tenir en compte que és necessari:

 1. Tenir residència legal a Catalunya,
 2. Disposar d’un contracte de lloguer d’acord a la Llei d’Arrendaments urbans,
 3. S’ha de tractar del teu habitatge habitual,
 4. S’haurà d’acreditar que com a conseqüència de la pandèmia,  el
  titular del contracte de lloguer o algun dels membres de la unitat
  familiar, es troba en situació de vulnerabilitat sobrevinguda.

Aquesta pèrdua substancial d’ingressos causant de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda es podrà justificar en:

 1. Haver passat a estar en situació d’atur,
 2. Li han fet un expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
 3. Haver vist reduïda la jornada laboral per motiu de cures, en caso de ser empresari,
 4. Altres circumstàncies que suposin una pèrdua dels seus ingressos,

3.- Altres requisits: Per demanar aquesta ajuda, a part de justificar la pèrdua substancial d’ingressos també serà necessari acreditar:

 1. Que la persona sol·licitant demostri el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 2. En cas que el contracte s’hagués finalitzat durant aquest període,
  s’haurà d’acreditar el pagament del lloguer des de l’inici del
  contracte.
 3. Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les
  obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les
  obligacions amb la Seguretat Social.
 4. La persona que sol·liciti l’ajuda no ha de ser beneficiària d’alguna altra subvenció.
 5. l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament ha de ser igual o inferior a 900 euros.

El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarreriments
de la renda, IBI, la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els
imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

4.- Quantitat de l’Ajut: L’ajut es pot concedir per
un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a
setembre de l’any 2020. És a dir, l’ajut es pot concedir per un import
màxim de sis mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de
2020, essent de 500 € la quantia màxima de l’ajut a la demarcació de
Girona (500 x 6 = 3000€).

5.- Capacitat econòmica de la unitat familiar: Per
poder sol·licitar aquesta ajuda, els Ingressos de la unitat familiar el
mes anterior a la sol·licitud no poden superar determinats topalls:

 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52 euros mensuals)
 • Aquest màxim s’amplia a 4 vegades IPREM (quan a la UF quan hi ha alguna discapacitat.
 • 5 vegades IPREM (si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat.
 • Aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

La Renda de lloguer més les despeses i subministraments de
l’habitatge han de ser superiors o igual al 35% dels ingressos nets de
la unitat familiar.

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda del
lloguer dels mesos de gener, febrer i març 2020. O si ha finalitzat el
contracte durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de
l’inici del contracte.

6.- Documentació: Per sol·licitar aquesta ajuda és necessari aportar la documentació recollida a Annex.

En el cas, de no poder aportar algun dels documents allà recollits (Annex) s’haurà d’aportar declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.

Tota la documentació que no s’hagi justificat en presentar la
sol·licitud, l’haurà de presentar obligatòriament i d’ofici la persona
sol·licitant en el termini màxim d’un mes des de la finalització de
l’estat d’alarma.

7.- Incompatibilitats: Aquests ajuts són
incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del
lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les
mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia
d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a
percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de
finançament, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del
préstec. Únicament quan s’hagi cancel·lat la totalitat del préstec,
sempre que l’import d’aquest sigui inferior al de l’ajut concedit en
aplicació d’aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de
noves mensualitats de renda o d’imports superiors fins arribar al total
de l’ajut rebut.

8.- Sol·licitud: sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica enviant la sol·licitud i la documentació necessària a l’Oficina Local d’habitatge de Sant Feliu de Guíxols habitatge@guixols.cat

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament
formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut,
acompanyades de la documentació que sigui necessària.

 • Preferentment a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/es/tramits) o bé, a través de la consulta telemàtica a l’Oficina Local d’habitatge de Sant Feliu de Guíxols habitatge@guixols.cat
 • Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències indicades i a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).
 • La Sol·licitud i la documentació necessària es podrà presentar de presentar des del dia 19 de maig de 2020 fins el dia 30 de setembre de 2020. 

9.- Termini:  Es podrà sol·licitar aquesta ajuda des
de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya fins el 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent amb la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

10.- Informació en matèria d’habitatge. Per
qualsevol dubte en matèria d’habitatge podeu dirigir-vos a l’Oficina
Local d’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols, (horari d’atenció: dilluns,
dimecres i divendres de 9h a 13h), o enviant un email a habitatge@guixols.cat o trucant al telèfon 972.82.25.99.

Podeu consultar GUIA COMPLETA per sol·licitar els ajuts CLICANT AQUÍ

Podeu consultar la GUIA PER CREAR UN IDENTIFICADOR DIGITAL (IDCATMOBIL) CLICANT AQUÍ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.